Bassa

Doctors United Surgery Center - Preston Nyɔ ɓěɛ̀ kpɔ̃ nyɔǔn-dyù gbo-gmɔ̀ -gmà ɓěɔ̀ dyi ké wa ní ge nyɔǔn-dyù mú dyììn ɖé ɓóɖó-dù nyɔɔ̀ sɔ̀ kɔ̃ ɛ mú, mɔɔ kà nyɔɔ̀ dyɔɔ̀ -kù nyu nìɛ̀ kɛ mú, mɔɔ ɓóɖó ɓɛ́ nyɔɔ̀ sɔ̀ kɔ̃ ɛ mú, mɔɔ zɔ̃jĩ̌ kà nyɔɔ̀ ɖǎ nyuɛ mú, mɔɔ nyɔɔ̀ mɛ kɔ́ dyíɛ mú, mɔɔ nyɔɔ̀ mɛ mɔ̀ gàa, mɔɔ nyɔɔ̀ mɛ mɔ̀ màa kɛɛ mú.

Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ [Ɓàsɔ́ ɔ̀ -wùɖù-po-nyɔ̀ ] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ ɓɛ́ ìn m̀ gbo kpáa. Ɖá (346) 203-5600